uppföljningsrutiner

Samordningsförbundet Skaraborg finansierar ett stort antal insatser/projekt och har för dessa gemensamma uppföljningsrutiner. Här nedan kan du läsa mer om dessa rutiner och hitta material.

Månadsuppföljning

Varje månad skickar våra insatser en kort månadsrapport till förbundets processtödjare utifrån ett par enkla standardfrågor. Detta för att regelbundet stämma av hur det går i insatsen och skapa förutsättningar för ett tidigt stöd om behov av det skulle visa sig finnas. Nedan finns mallen att ladda ner.

DEL- OCH HELÅRSRAPPORT

Delåret sträcker sig till och med 31 augusti och en delårsrapport ska finnas från alla förbundets insatser i augusti månad. På samma sätt summerar insatserna hela året i en helårsrapport som ska vara inlämnad i januari månad efterföljande år. Via dessa rapporter summerar insatserna sitt resultat till förbundet. Även här används standardmallar som tillhandahålls av förbundet.

Behovsanalys

Varje år gör Samordningsförbundet en behovsanalys. Inför denna ska alla insatser lämna in en sammanställning av uppgifter som baseras på den anonyma enkäten deltagare fyller i vid avslut. Mallen inför behovsanalysen finns nedan att ladda ner.

STYRGRUPPSMÖTEN

Alla insatser håller minst tre styrgruppsmöten/år där relevanta parter medverkar. Syftet med dessa är att stämma av så att insatsen håller riktningen mot uppsatta mål och besluta om eventuella åtgärder som kan tänkas vara nödvändigt för att insatsen ska hålla riktningen.

Blankett vid utskrivning

När deltagarna avslutar en insats ska utskrivningsblanketten fyllas i. Nedan finns den att ladda ner.

Slutdokumentation

När deltagarna avslutar en insats ska en slutdokumentation fyllas i och överlämnas till remittenten. Nedan finns en blankett att ladda ner.

Anonym enkät

När deltagarna avslutas ska de erbjudas att fylla i en anonym enkät. Nedan finns den att ladda ner.

Slutrapport

När en insats avslutas ska en slutrapport skrivas och skickas till samordningsförbundet. Nedan finns mallar att ladda ner, en för individinriktade insatser och en för strukturinriktade insatser.

kontakt

Vid frågor kontaktas:

Anna-Karin Bragd
Processtödjare
anna-karin.bragd@samskaraborg.se 
070-301 22 29

HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?
HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?

HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?

Skip to content