uppföljningsrutiner

Samordningsförbundet Skaraborg finansierar ett stort antal insatser/projekt och har för dessa gemensamma uppföljningsrutiner. Här nedan kan du läsa mer om dessa rutiner och hitta material.

Självskattningsenkät

Deltagare som påbörjar en insats fyller i en självskattningsenkät (i pappersform) vid uppstart samt vid avslut. Ni som jobbar i insatsen ska finnas till hands vid detta moment. Syftet med detta moment är att följa hur deltagarna utvecklas under tiden i insatsen. Ni sparar självskattningsenkäterna för att kunna följa deltagarnas utveckling.

Månadsuppföljning

Varje månad mailar våra insatser en kort månadsrapport till förbundets processtödjare utifrån ett par enkla standardfrågor. Detta för att regelbundet stämma av hur det går i insatsen och skapa förutsättningar för ett tidigt stöd om behov av det skulle visa sig finnas.

DEL- OCH HELÅRSRAPPORT

Delåret sträcker sig till och med 31 augusti och en delårsrapport ska finnas från alla förbundets insatser i augusti månad. På samma sätt summerar insatserna hela året i en helårsrapport som ska vara inlämnad i januari månad efterföljande år. Via dessa rapporter summerar insatserna sitt resultat till förbundet. Även här används standardmallar som tillhandahålls av förbundet.

STYRGRUPPSMÖTEN

Alla insatser håller minst tre styrgruppsmöten/år där relevanta parter medverkar. Syftet med dessa är att stämma av så att insatsen håller riktningen mot uppsatta mål och besluta om eventuella åtgärder som kan tänkas vara nödvändigt för att insatsen ska hålla riktningen.

Slutdokumentation

När deltagarna avslutar en insats ska en slutdokumentation fyllas i och överlämnas till remittenten. Nedan finns en blankett att ladda ner.

Slutrapport

När en insats avslutas ska en slutrapport skrivas och skickas till samordningsförbundet. Nedan finns mallar att ladda ner, en för individinriktade insatser och en för strukturinriktade insatser.

kontakt

För frågor kontaktas:

Veronica Witte
Utvecklingsledare
070-301 22 29
veronica.witte@samskaraborg.se 

HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?
HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?

HAR DU IDÉER FÖR INSATSER OCH PROJEKT?VILL DU SÖKA FINANSIERING?

Skip to content