samverkande parter

Försäkringskassan
Vara kommun
Närhälsan Vara vårdcentral (Västra Götalandsregionen)

Projektperiod

2020-03-01 – 2022-12-31

Bakgrund

På grund av det höga sjukpenningtalet i Vara kommun och utifrån ett behov av kompetenshöjande insatser, fler konkreta insatser kring rehabiliteringsprocessen och ett behov av enklare samverkan mellan kommun, Försäkringskassan och vårdcentraler har detta helhetsprojekt tagits fram för att arbeta med tidiga insatser och ökad samverkan i form av rehabforum samt förebyggande arbete i form av kunskapshöjande insatser.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa fungerande metoder för samverkan kring rehabiliteringsinsatser i Vara kommun, både förebyggande med chefer och personal samt åtgärdande med sjukskrivna i behov av samverkan.

Mål

Det övergripande målet med projektet är att skapa en hållbar modell för samverkan med tidiga insatser som leder till minskad sjukfrånvaro.

Vidare är målen att Varas chefer och HR har kunskap om, och ett aktivt förhållningssätt till, sjuk- och rehabiliteringsprocessen, att kommunen påbörjar implementeringsarbetet om att ställa regelbundna frågor om våldsutsatthet till anställda med ohälsa, att sjukfrånvaron minskar hos Varas kommunanställda, samt att rehabforumet bidrar till att tidigt identifiera åtgärder som kan göra det möjligt för individen att vara kvar i arbete eller ge möjlighet att tidigt återgå i arbete.

Metod

Att tidigt i processen identifiera de som har behov av förstärkt stöd för att komma åter till arbete/studier.

Regelbundet avsatta tider varannan vecka för gemensamma möten kring individer i målgruppen. I dessa möten deltar förutom individen även arbetsgivaren, rehabiliteringskoordinator och Försäkringskassan som deltar även om aktuellt ersättningsärende inte startats om det gemensamt bedöms finnas behov av samverkan. Arbetsgivaren ska överväga om företagshälsovården ska delta.

Att inom ramen för projektet skapa förutsättningar att samtliga parter strukturerat och regelbundet ställer frågor om våldsutsatthet till deltagare i projektet.

Skip to content