Projektägare

Försäkringskassan

Projektperiod

2020-03-01 – 2022-12-31

Bakgrund

På grund av det höga sjukpenningtalet i Vara kommun och utifrån ett behov av kompetenshöjande insatser, fler konkreta insatser kring rehabiliteringsprocessen och ett behov av enklare samverkan mellan kommun, Försäkringskassan och vårdcentraler har detta helhetsprojekt tagits fram för att arbeta både med en ny möjlighet för långtidssjukskrivna i form av grön prerehabilitering, tidiga insatser och ökad samverkan i form av rehabforum samt förebyggande arbete i form av kunskapshöjande insatser.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa fungerande metoder för samverkan kring rehabiliteringsinsatser i Vara kommun, både förebyggande med chefer och personal, åtgärdande med sjukskrivna i behov av samverkan samt i form av grön prerehabilitering för individer med långvarig problematik.

Mål

Det övergripande målet med projektet är att skapa en hållbar modell för samverkan med tidiga insatser som leder till minskad sjukfrånvaro, samt genom grön pre-rehabilitering skapa ytterligare möjligheter för individer i långvarigt utanförskap.

  • Att Varas chefer och HR har kunskap om, och ett aktivt förhållningssätt till, sjuk- och rehabiliteringsprocessen.
  • Att kommunen påbörjar implementeringsarbetet om att ställa regelbundna frågor om våldsutsatthet till anställda med ohälsa.
  • Att sjukfrånvaron minskar hos Varas kommunanställda.
  • Att rehabforumet bidrar till att tidigt identifiera åtgärder som kan göra det möjligt för individen att vara kvar i arbete eller ge möjlighet att tidigt återgå i arbete.
  • Att individer med en längre eller komplexare sjukskrivning samt individer med försörjningsstöd ges möjligheten till grön pre-rehabilitering som en aktiv insats.
  • Att grön pre-rehabilitering under 2020 fyller minst 80 % av de 48 platserna.
  • Att de som deltar i grön pre-rehabilitering, efter genomförd insats, har en upplevd bättre hälsa och en upplevd ökad aktivitetsförmåga.

Metod

Projektet har skapat en metod i tre delar där varje del är viktig för att få till stånd en långsiktigt hållbar förändring. Metoden visas nedan med VAD behovet är – kopplat till HUR projektet kommer arbeta med dessa behov.

  1. Tidiga insatser i samverkan – Rehabforum
  2. Fler möjligheter för långtidssjuka – Grön pre-rehabilitering
  3. Förebyggande – Kompetenshöjande insatser till chefer

Kontaktperson

Mikaela Skogsberg, processtödjare Samordningsförbundet Skaraborg

Skip to content