syfte

Att samtliga parter som bedriver förberedande insatser med stöd av Samordningsförbundet Skaraborg under projekttiden fortsätter att utveckla rutiner i respektive verksamhet när det gäller att löpande ställa frågor kring våldsutsatthet samt rutiner/kunskap hur personer som är i behov av stöd kommer i kontakt med rätt aktör.

mål

Att fler personer ges ökade förutsättningar att kunna delta i det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, och att därmed fler personer avslutar denna insats med en positiv förflyttning mot eget arbete/studier.

Att det av NNS, med stöd av Hälso- och sjukvården, framtagna frågestödet används systematiskt samt att vi via övriga nätverk och omvärldsbevakning utvecklar arbetssättet och ges möjlighet att inhämta stöd från andra parter t.ex. Jämställdhetsmyndigheten m.fl.

Att 50 % av deltagarna i aktuella insatser har fått frågan minst en gång under 2024.

metod

En processtödjare som på 25 % av heltidstjänst övergripande stödjer parterna och av part upphandlad aktör i fortsatt utveckling avseende rutiner för att identifiera våldsutsatta samt utövare av väld i nära relationer. I uppdraget ingår även att delge kunskap vilka aktörer som kan ge personen fortsatt stöd för att säkerställa att den som ställer frågan inte ska ha ett ansvar för personens fortsatta stöd.

Processtödjare deltar och bevakar de insatser som sker lokalt, regionalt och nationellt i syfte att kunna utveckla och synliggöra det lokala arbetet. Ansvara för att aktivt inhämta och delge det stöd som NNS bidrar med i detta uppdrag samt att genom att initiera och planera insatser. Detta sker tillsammans med parterna och/eller Samordningsförbundet Skaraborg. För att utveckla arbetet ytterligare behöver fokus även läggas på dialogen med hälso- och sjukvården med prioritet på de geografiska områden som tidigare inte varit aktiva.

kontakt

Nina Lillerskog, processtödjare
nina.lillerskog@forsakringskassan.se

Samverkande parter

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

projektperiod

2022-01-01 – 2025-12-31 

bakgrund

Mellan 2020-03-01 – 2021-12-31 deltog Samordningsförbundet Skaraborg i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. I uppdraget samverkade Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

Mer information om uppdraget och bra material finns här:  http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx

När regeringsuppdraget och därmed projektet tog slut ansökte Försäkringskassan tillsammans med Arbetsförmedlingen om ett projekt för att fortsätta detta viktiga arbete i Skaraborg.

I projektet används ett evidensbaserat frågeformulär för att upptäcka både våldsutsatthet samt våldsutövande.

Skip to content