Projektägare

Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod

2020-03-01 – 2021-12-31

Bakgrund

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, deltar tillsammans med flera samordningsförbund (bland annat alla tre förbund i Skaraborg) i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

Mer information om uppdraget och bra material finns här:  http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx

Syfte

Syftet med projektet är att invånare i Skaraborg får rätt och kvalificerad hjälp och stöd och att detta i sin tur påverkar människors livssituation, hälsa och arbetsförmåga i positiv riktning, samt att synliggöra hur vanligt (eller ovanligt) förekommande problematik kopplat till våld i nära relation är hos invånare som kommer i kontakt med våra samverkande parter.

Mål

  • Att 14 verksamheter under projektperioden deltar i screening,
  • att verksamheterna som deltar i projektet även efter projektet fortsatt ställer frågor om våld på rutin,
  • att medverkande verksamheter efter screeningsperiod har upprättade strukturer och rutiner på hur man hanterar jakande svar på våld i nära relation,
  • samt att alla medarbetare känner sig trygga i att ställa frågor om våld på rutin.

Metod

Uppdraget pågår till 2021 och handlar om att:

  • hitta rutiner och metoder för att upptäcka dels personer som har utsatts för våld, dels personer som utövat våld samt deras eventuella barn,
  • ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd,
  • skapa riktlinjer för att hänvisa de personer som är berörda till socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet samt övriga aktörer inklusive civilsamhället,
  • stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående myndigheter och verksamheter.

Kontaktperson

Nina Lillerskog, processtödjare

Skip to content