Projektägare

Lidköpings kommun

Projektperiod

2020-04-01 – 2022-03-31

Bakgrund

Kommunens förvaltningar arbetar aktivt med samtal mellan chef och medarbetare som haft återkommande korttidsfrånvaro. Korttidsfrånvaron kan ha olika orsaker. T.ex. kan hemförhållanden/livssituationer som inte är helt optimala påverka frånvaron. Även en dålig ekonomi eller ett underliggande riskbruk/missbruk kan leda till korttidsfrånvaro. Känslor av skuld och skam är ofta kopplat till dessa faktorer som även påverkar hälsotillståndet samt arbetsprestationen negativt och som ofta leder till upprepad korttidsfrånvaro. På Rehabforum ska några livssituationer som kan orsaka upprepad korttidsfrånvaro lyftas. Dessa är våld i nära relation, risk- och missbruk samt ansträngd ekonomi.

Syfte

Rehabforum syftar till att tidigt fånga in och ge/erbjuda stöd till medarbetare som har en komplex problematik utanför arbetet och som påverkar arbetet negativt. Genom detta arbetssätt kan korttidsfrånvaron minskas och, genom förebyggande insatser, förhindra långtidsfrånvaro. Detta leder till att man behåller personal i arbete och minskar behovet av vikarier och visstidsanställda. Därmed får man en högre kontinuitet, kvalitet och stabilitet i verksamheten vilken också påverkar medarbetarnas arbetsmiljö.

Mål

  • Att rehabforumet nyttjas fullt ut under projekttiden.
  • Att enhetschefer får ökade kunskaper om det svåra samtalet och att ställa de svåra frågorna.
  • Att strukturer för frågor kring missbruk, skulder och våld i nära relation tas fram och kommer användas på ett strukturerat sätt i samtal med medarbetare.
  • Att projektet blir en del i arbetet med att minska sjukpenningtalet för Lidköpings kommun.
  • Att minska sjuklönekostnaderna med 3 miljoner kronor.
  • Att minska sjukfrånvaron med 0,6 %.

Metod

Alla medarbetare som har haft minst tre sjukfrånvarotillfällen under det senaste halvåret ska följas upp av chef på ett samordnat, strukturerat och likartat sätt. Det gäller medarbetare med en sjukfrånvaro som anses vara av en mer komplex art och/eller där man inte riktigt kommer till själva kärnan i problematiken.

Ansvarig chef anmäler aktuella medarbetarna till möten där en kartläggning genomförs. Vid dessa möten deltar medarbetare, chef, rehabiliteringskoordinator från primärvården, vid behov personalkonsult/kommunens rehabiliteringskoordinator och vid valda tillfällen representant från Social & Arbetsmarknad.

Kontaktperson

Per Gustafsson, rehabkoordinator Lidköpings kommun

Skip to content