samverkande parter

Försäkringskassan
Karlsborgs kommun
Skövde kommun
Tibro kommun

Projektperiod

2020-09-01 – 2022-12-31

Bakgrund

Sjukpenningtalen i Västra Götalands län är tredje högst i riket och Skaraborgs sjukpenningtal är högre än för Västra Götalands län, kvinnornas andel av sjukskrivningar är ca 65 %. Hos kommunerna i Skaraborg som arbetsgivare är kvinnornas andel av sjukskrivningar överstigande 14 dagar mellan 85-93 %. Olika former av samverkan har prövats tidigare med målsättningen att fler kvinnor i s.k. kontaktnära yrken, framförallt med psykiatriska diagnoser relaterade till stress och ångest ska kunna komma åter i arbete tidigare eller att sjukskrivning ska kunna undvikas med förebyggande åtgärder. Utifrån projekt 4 ESS som bedrivits i Småland inom ramen för ESF vill vi tillvara de positiva effekter som beskrivits genom att utveckla ett strukturerat förstärkt samarbete med tidiga aktiva insatser mellan kommunerna och Försäkringskassan.

Syfte

Skapa arbetsmetoder där arbetsgivare är den sammanhållande parten för att arbeta med tidiga insatser, och genom detta arbetssätt ge fler anställda, huvudsakligen kvinnor, förutsättningar att bibehålla en egen försörjning och undvika sjukskrivningar.

Mål

  • Minska sjukfrånvaron hos anställda i aktuella kommuner genom att tidigt identifiera åtgärder som kan göra det möjligt att vara kvar i arbete eller ge möjlighet att tidigt återgå i arbete. 
  • Under projekttid arbeta fram strukturerad metod med standardiserade frågor avseende våldsutsatthet.
  • Ökad kunskapsnivå för chefer avseende rehabiliteringsansvar och rehabiliteringsprocessen.


Metod

  • Regelbundet avsatta tider varannan vecka för gemensamma möten kring individer i målgruppen. I dessa möten deltar förutom individen även arbetsgivaren och Försäkringskassan som deltar även om aktuellt ersättningsärende inte startats om det gemensamt bedöms finnas behov av samverkan. Arbetsgivaren ska överväga om företagshälsovården ska delta.
  • Att tidigt i processen identifiera de som har behov av förstärkt stöd för att komma åter till arbete/studier.
  • Inom ramen för projektet skapa förutsättningar att samtliga parter strukturerat och regelbundet ställer frågor om våldsutsatthet till deltagare i projektet.
  • Försäkringskassan och HR genomför utbildning i försäkringsmedicin 1 gång per år för chefer. Dessa utbildningar sker gemensamt för att inkludera de arbetsrättsliga delarna.
  • Insatser riktade till arbetsgrupper via APT-dialoger kring förhållningssätt och förutsättningar för ett hållbart yrkesliv, hur hanterar vi ohälsa och arbetsförmåga.
Skip to content