Filmklipp från våra aktiviteter

om projektet kick off

Projektägare

Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod

2019-04-01 – 2021-05-31

Bakgrund

Diskriminering i arbetslivet förekommer, människor i minoritetsgrupper så som personer med funktionsnedsättning eller språksvaga har svårt att få tillträde till arbetsmarknaden samtidigt som arbetsgivare har svårt att få tag i rätt kompetens.

Förbundet har under tid satsat på aktiviteter som ska stärka och göra människor utanför arbetslivet mer rustade att ta ett jobb men vill nu också satsa på utbildningsinsatser till arbetsgivare och arbetstagare i syfte att främja en ökad inkludering och breddad rekrytering. 

Syfte

Kick Off är ett projekt som syftar till att genom innovativa metoder främja en fördomsfri rekrytering samt ett förbättrat och mer inkluderande arbetsklimat för privata och offentliga arbetsgivare i västra Skaraborg. Syftet är också att öka kunskapen om hur diskriminering kan förhindras och hur lika rättigheter och möjligheter kan främjas. Detta genom att synliggöra och utöva påverkan på diskriminerande normer och strukturer.

Mål

  • Projektdeltagarna har ökad kunskap om och förståelse för diskriminering, jämställdhet, normkritiskt förhållningssätt och kommunikation.
  • Projektdeltagarna har en ökad insikt i mångfalds- och diskrimineringsfrågornas komplexitet.
  • Strukturer som kan diskriminera i arbetslivet är synliggjorda och utmanade.
  • Deltagande arbetsgivare har förbättrade policys och styrdokument som beaktar diskrimineringsgrunder och jämställdhet vid rekrytering.
  • Deltagande chefer och HR har teoretisk kunskap och praktiska verktyg i hur man rekryterar fördomsfritt.

Metod

Kick Off består av en metod som bygger på de tre delarna, inspirationsföreläsningar, workshops och utbildning i fördomsfri rekrytering. Där inspirationsföreläsningarna syftar till att skapa motivation och kicka igång terminens ämne, workshopen syftar till att främja ett gott och inkluderande arbetsklimat. Chefsutbildningen syftar till att lära chefer och HR hur och varför de ska rekrytera fördomsfritt.

Skip to content