Styrelsens uppdrag

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Samordningsförbundet Skaraborg och dess verksamhet. Styrelsen leder verksamheten och fattar beslut i sitt eget namn.

Ansvaret innebär att styrelsen ska:

  • besluta om verksamhetsplan, budget, mål och inriktning för verksamheten
  • besluta om tilldelning av medel
  • se till att beslutade åtgärder genomförs, följs upp och utvärderas
  • hålla förbundsmedlemmarna informerade om den allmänna planläggningen för förbundet samt informera om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse
  • kalla till medlemssamråd om ingen av medlemmarna gör det
  • informera om samordningsförbundets verksamhet inom den egna myndigheten

Styrelsen ska fokusera på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och mål, som sedan följs upp. Till sin hjälp i arbetet med att bedriva verksamhet har styrelsen en beredningsgrupp och ett kansli som leds av förbundschef.

I styrelsen ingår 17 ledamöter och 17 ersättare. Varje medlem utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen beslutar. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Vår styrelse

Ordinarie ledmöter

Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen, ordförande
Anna Dalström, Götene kommun, vice ordförande
Malin Jalonen Nilsson, Försäkringskassan
Sebastian Ekeroth Clausson, Västra Götalandsregionen
Cliff Nyqvist, Essunga kommun

Sture Olsson, Falköpings kommun
Björn Thodenius, Gullspångs kommun
Ann-Christine Fredriksson, Hjo kommun
Monica Staudinger, Karlsborgs kommun
Tommy Larsson, Lidköpings kommun
Richard Thorell, Mariestads kommun
Michael Karlsson, Skara kommun
Anita Löfgren, Skövde kommun
Ingela Lager, Tibro kommun
Peter Friberg, Tidaholms kommun
Linn Brandström, Töreboda kommun
Elin Härling, Vara kommun

Ersättare

Tina Song, Arbetsförmedlingen
Louise Samuelsson, Försäkringskassan

Lars Holmberg, Västra Götalandsregionen
Bengt-Göran Henningsson, Essunga kommun
Ingvor Bergman, Falköpings kommun
Jenni Gustrand, Gullspångs kommun
Anne-Charlotte Granander, Götene kommun
Merja Wester, Hjo kommun
Hilkka Eskelinen, Karlsborgs kommun
Christina Ulfström, Lidköpings kommun
Linnea Wall, Mariestads kommun
Marie Nilsson, Skara kommun
Kenneth Källström, Skövde kommun
Maria Maric, Tibro kommun
Anna Zöögling, Tidaholms kommun
Ann-Charlott Karlsson, Töreboda kommun
Fredrik Pettersson, Vara kommun

Skip to content