Styrelsens uppdrag

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Samordningsförbundet Skaraborg och dess verksamhet. Styrelsen leder verksamheten och fattar beslut i sitt eget namn.

Ansvaret innebär att styrelsen ska:

  • besluta om verksamhetsplan, budget, mål och inriktning för verksamheten
  • besluta om tilldelning av medel
  • se till att beslutade åtgärder genomförs, följs upp och utvärderas
  • hålla förbundsmedlemmarna informerade om den allmänna planläggningen för förbundet samt informera om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse
  • kalla till medlemssamråd om ingen av medlemmarna gör det

Styrelsen ska fokusera på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och mål, som sedan följs upp. Till sin hjälp i arbetet med att bedriva verksamhet har styrelsen tre beredningsgrupper och ett kansli som leds av förbundschef.

I styrelsen ingår fyra ledamöter och 16 ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen utser vardera en ordinarie ledamot och en ersättare. Kommunerna utser en ordinarie ledamot och 13 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Den av kommunerna utsedda ledamoten väljs för ett år i taget efter ett bland kommunerna roterande schema. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen beslutar. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Vår styrelse

Ordinarie ledmöter

Anette Karlsson, Västra Götalandsregionen, ordförande
Caroline Lundberg, Falköpings kommun, vice ordförande
Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen, ledamot
Louise Samuelsson, Försäkringskassan, ledamot

Ersättare

Liselott Malmström, Arbetsförmedlingen
Peter Larsson, Försäkringskassan
Sebastian Ekeroth Clausson, Västra Götalandsregionen
Catharina Åslund, Essunga kommun
Carina Gullberg, Gullspångs kommun
Lars Waldefeldt, Götene kommun
Ann-Christine Fredriksson, Hjo kommun
Monica Staudinger, Karlsborgs kommun
Christina Ulfström, Lidköpings kommun
Ida Ekeroth Clausson, Mariestads kommun
Ewa Karlsson, Skara kommun
Lars-Ove Källman, Skövde kommun
Alda Danial, Tibro kommun
Runo Johansson, Tidaholms kommun
Pernilla Johansson, Töreboda kommun
Ulf Genitz, Vara kommun

Skip to content