ELVA INDIKATORER SOM ÖKAR SANNOLIKHETEN ATT FÅ JOBB

BIP-studien identifierade elva indikatorer/områden för progression för anställningsbarhet. Indikatorerna är inte endast arbetsmarknadsinriktade förhållanden utan även sociala, personliga och hälsomässiga förhållanden har betydelse för att individen ska bli redo för arbete. Indikatorerna har omsatts till frågor som ställdes var tredje månad till både deltagare och handläggare.

I BIP-studien testades 2013 till 2016 på ca 300 handläggare och 4000 arbetslösa individer med syftet att mäta progression i arbetslösa personers väg mot arbete eller studier.

På bilden nedan finns BIP-studiens elva indikatorer som ökar sannolikheten att få jobb.

Parallella insatser och typ av insats har avgörande betydelse

Den gemensamma nämnaren för indikatorerna är att de går att påverka med olika insatser. En insats kan bidra till att individen förbättrar sig på en eller fler av indikatorerna och alltså har större möjlighet att närma sig arbete.

BIP-studien visar att det är mycket betydelsefullt att erbjuda arbetslösa individer relevanta insatser för att de ska kunna närma sig arbetsmarknaden.

De jobbfokuserande insatserna var bäst på att skapa progression mot arbetsmarknaden. Kompetenshöjande, sociala och hälsorelaterade insatser skapar progression mot arbetsmarknaden endast om de kombineras med en jobbfokuserande insats parallellt.

Handläggaren har avgörande betydelse

BIP-studien visar att handläggarna är centrala och direkt kan påverka individens chans att få ett arbete. BIP har särskilt analyserat vad indikatorn ”Handläggarens tro på att individen får jobb” har för betydelse för individens jobbsannolikhet. BIP har även visat att byte av handläggare negativt påverkar individens chanser att få ett jobb eller börja studera.

Handläggarens arbete innebär dels att stärka individens relevanta kunskaper och kompetenser, dels att använda relevanta insatser för att öka sannolikheten för att individen kan få ett arbete. Handläggarna behöver därför stöd av sin organisation för att det ska vara möjligt att skapa insatser som leder individen framåt.

Verktyg för dialog, skattning och stegförflyttning

Inom BIP-studien genomförs progressionsmätningar med ett dialog- och skattningsverktyg som handläggaren använder tillsammans med deltagaren. Deltagaren skattar regelbundet sin egen utveckling i samtliga BIP-indikatorer och gör en handlingsplan för att komma närmare arbete. Det kan handla om samarbetsförmåga, hälsa, hantering av vardagen eller jobbsökningsbeteende.

Forskning och dokument

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är den hittills mest omfattande studie som har undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa behov kommer i arbete. BIP har undersökt sambandet mellan utvalda indikatorer för anställningsbarhet och sannolikheten att få ett jobb.

Væksthusets forskningscenter i Köpenhamn har publicerat fyra publikationer om BIP som är översatta till svenska:

Samordningsförbundet Skaraborg har tagit fram en informationsfilm samt en folder.

Skip to content