Syfte

Syftet med projektet är att förkorta ersättningsperioderna för individer med aktivitetsersättning och bidra till att fler individer kommer ut på arbetsmarknaden eller börjar studera och klarar sin egen försörjning.

Mål

Målet är att främja samverkan och utveckla en effektiv samverkansmodell runt individer som beviljats aktivitetsersättning för första gången, genom ett strukturerat arbetssätt där alla deltagare ska få ett tidigt samverkansmöte. Målet är att alla med nybeslut ska remitteras in i projektet och att 75 % av deltagarna ska få ett möte inom 30 dagar från beslut.

Målet är också att, genom en effektivare samverkan, tidigare identifiera rätt insatser och stöd som ska bidra till en effektivare stegförflyttning för individen vad gäller hälsa och aktivitetsförmåga. Målet är att 7 av 10 individer i projektet upplever sig ha gjort stegförflyttningar framåt vad gäller hälsa och aktivitetsförmåga.

Målgrupp

Insatsen riktar sig till unga vuxna mellan 19 och 29 år som beviljats aktivitetsersättning första gången.

Metod

En rehabkoordinator tillsätts inom vuxenpsykiatrin, vilket möjliggör ett intensifierat arbete runt individer med aktivitetsersättning beviljat från Försäkringskassan. Försäkringskassan inhämtar samtycke från individen när aktivitetsersättning beviljats för första gången och ett avstämningsmöte initieras med rehabkoordinator, med syftet att tidigt identifiera rätt insatser och nå en gemensam planering runt individen.

Efter det första gemensamma mötet läggs en gemensam planering för individen, insatser initieras och sedan följs planeringen och individen upp regelbundet.

Samverkande parter

Skaraborgs Sjukhus (Västra Götalandsregionen) och Försäkringskassan

projektperiod

2022-03-01 – 2024-02-29

bakgrund

Vuxenpsykiatrin och Försäkringskassan har gemensamt under flera år uppmärksammat att det finns många unga vuxna med långa ersättningsperioder som följs av vuxenpsykiatrin. För att bryta detta mönster finns behov av att samverka tidigare. Vuxenpsykiatrin har inom sin ordinarie verksamhet inte utrymme att arbeta fokuserat med dessa individer, men i och med detta projekt möjliggörs detta och en ny arbetsmetod kommer att prövas. Innan projektet började uppstår gemensamma möten endast när ett behov uppmärksammas och det kan ta tid. I och med det här projektet ska man prova vilket utfall som ges om alla med nybeviljad aktivitetsersättning kallas till ett tidigt gemensamt möte runt individen där också handläggare från Försäkringskassan och rehabkoordinatorn på vuxenpsykiatrin deltar.

Skip to content