Projektägare

Försäkringskassan

Projektperiod

2021-01-01 – 2021-12-31

Bakgrund

En individ som varit sjukskriven eller på annat sätt befunnit sig utanför arbetslivet under en längre tid är inte så sällan i kontakt med flera av Samordningsförbundets olika parter. För att uppnå en förbättrad och mer effektiv samverkan runt individens rehabilitering har det identifierats behov av att både öka kännedom om parternas olika uppdrag men också kring innehåll i individens rehabilitering så att bästa möjliga rehabiliteringsplan kan upprättas och följas upp. Detta för att individen inte ska få onödiga väntetider eller rent av hamna ”mellan stolarna” och rehabiliteringen riskerar att avstanna.

Syfte

Att skapa en hållbar modell för samverkan med tidiga insatser som leder till minskad sjukfrånvaro.

Mål

Att utveckla samverkan mellan deltagande parter så att individens rehabilitering blir mer synkroniserad och effektivare och leder till en snabbare återgång till arbete.

Metod

  • Kompetensöverföring och konsultation av Försäkringskassan till läkare i kraven på medicinskt underlag.
  • Utveckla och förenkla rutiner kring medicinska underlag och kommunikation mellan parterna samt kartläggning av behov av insatser.
  • FK håller samman projektet med en handläggarresurs på 75 % av en heltid och bildar arbetsgrupp med rehabkoordinatorer på vårdcentralerna samt HR i kommunerna. Samordning med Arbetsförmedlingen i ärenden där arbetslöshet eller omställning är aktuell.
  • Gemensamma utbildningsinsatser till chefer kring sjukskrivningsprocessen där fokus kommer att vara riktade till tidiga och aktiva insatser samt behovet av att systematisera frågeställningar om utsatthet för våld.
  • Socialtjänsten involveras i ärenden där sjukskrivna inte har sjukpenninggrundande inkomst och uppbär försörjningsstöd, i ärenden där aktivitetsförmåga är oklar.
Skip to content