En deltagare om Cresco:

”Jag har haft en lyhörd och inkännande samordnare som har behandlat mig med respekt och positiv framåtanda”.

Vad Är CreSco+?

Cresco+ är ett projekt som finns i alla kommuner i Skaraborg där du som behöver ett samordnat stöd för att öka din förmåga till att i framtiden kunna arbeta är välkommen.


Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen.


Aktiviteter

I projektet får du som deltar svara på frågor återkommande som visar vilka områden du är stark inom men också vilka områden vi från projektets sida behöver stötta dig inom för att du ska växa och utvecklas även där. Vi kallar momentet att återkommande svara på frågor ”progressionsmätning”. Vi kommer kunna ta hjälp av många olika insatser och ”verktyg” beroende på vad just du behöver träna på. Det kan till exempel handla om gruppaktiviteter, hemuppgifter, social träning, praktikplatser eller studieförberedande insatser. Det som är gemensamt för alla är att man får en samordnare som följer och stöttar en under hela projektet.

Målgrupp

Projektet riktar sig till dig som är mellan 18-64 år som i dagsläget inte arbetar, då du har en komplex problematik och behov av samordning.

Du som har ersättning från Försäkringskassan eller har försörjningsstöd från kommunen kan prata med din handläggareom du tror att Cresco+ skulle kunna passa dig. Har du ingen försörjning alls kan du kontak tasamordnaren i din kommun. Du behöver vara mellan 18-64 år. Du och din handläggare

kommer tillsammans att ta ställning till om

just den här metoden kan vara något som

hjälper dig på din resa mot att försörja dig själv


Remiss

Handläggare remitterar genom att kontakta samordnare i aktuell kommun alternativt skicka nedan remissblankett till aktuell kommun.

Samordnarsidan

För dig som arbetar i projektet som samordnare finns inlogg till samordnarsidan här.

BIP-metoden

Metoden som projektet jobbar med kallas BIP och kommer från Danmark, Beskæftigelses Indikator Projektet, fritt översatt ”sysselsättnings indikator projektet”. Metoden baseras på en studie som visade att det finns 11 olika indikatorer (områden) som alla har betydelse för arbetsförmågan, se de olika områdena på bilden nedan. Om en person är stark inom alla 11 områden har personen goda förutsättningar att klara arbeta.

Lorem ipsum

lite bra info och alla dokument och mer utförlig info om man klickar på knappen…

Lorem ipsum

Bild på BIP modellen från ppt ->

Kontakt

Kontaktuppgifter till samordnare i samtliga kommuner finns längre ner på sidan.

Ann-sofie Lövgren

Projektledare

Magdalena björfelt

Metodstödjare

Amanda hermansson

Administratör

projektägare och samverkande parter

Projektägare
Samordningsförbundet Skaraborg

Samverkande parter
Försäkringskassan
Västra Götalandsregionen
Essunga kommun
Falköpings kommun
Gullspångs kommun
Götene kommun
Hjo kommun
Karlsborgs kommun
Lidköpings kommun
Mariestads kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Töreboda kommun
Vara kommun

projektperiod

2023-03-01 – 2025-04-30

bakgrund

Cresco+ är ett individinriktat projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) där en metod inspirerad av Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) används för att mäta deltagarnas progression. Den danska BIP-studien är tänkt att utveckla individen för att ta steg mot arbete eller studier.

Cresco+ är en fortsättning och utveckling av vårt tidigare ESF-projekt Cresco Creare. Du kan läsa mer om det projektet och dess resultat via länken nedan.

syfte

Individer i Skaraborg med en komplex problematik förflyttar sig med hjälp av projektet närmare arbete eller studier och egen försörjning.

mål

1. Deltagande kvinnor och män har gjort en stegförflyttning och närmat sig arbetsmarknaden
–> 90 % har en upplevd förbättrad hälsa
–> 70 % har en ökad aktivitetsförmåga och klarar mer än 5 timmars aktivitet per vecka
–> 35 % har fått arbete/är arbetssökande eller har börjat studera
–> 30 % går vidare till arbetsträning; antingen via förstärkt samverkan mellan FK och AF eller arbetslivsinriktade insatser via kommunen alternativt praktik eller motsvarande via Arbetsförmedlingen

2. Deltagande kvinnor och män uppnår en varaktig progression mot arbete eller studier
–> 70 % har behållit eller ökat sin progression 1 år efter projektavslut
–> Möjlighet att arbeta med samtliga livsområden/indikatorer finns i alla kommuner
–> Deltagare erbjuds studiemotiverande insatser av folkhögskolor där minst 70 % av tillgängliga kursplatser nyttjas

3. Alla individer i målgruppen, inklusive de som tillhör missgynnade grupper, ska ha lika möjligheter att ta del av projektets insatser
–> Samverkan mellan kommun och vård har utvecklats kring individer som saknar egen försörjning
–> Att ta fram ett anpassat material till deltagare med särskilda behov för att de ska kunna tillgodogöra sig BIP

4. Projektpersonalen bemöter deltagare fördomsfritt och med en tro på individens förmåga
–> 90 % av deltagarna upplever sig bli fördomsfritt bemötta
–> 90 % av deltagarna upplever att samordnarna tror på ens förmåga
–> Projektpersonalen har en ökad kunskap och förståelse för hur vi omedvetet behandlar olika grupper olika
–> Kommunerna arbetar aktivt för att erbjuda aktiviteter som passar olika grupper av deltagare

kontaktuppgifter Samordnare

Essunga kommun

Gullspångs kommun

Lidköpings kommun

Mariestads kommun

Skövde kommun

Tidaholms kommun

Vara kommun

Falköpings kommun

Götene kommun

Lidköpings kommun

Skara kommun

Skövde kommun

Tidaholms kommun

FALKÖPINGS kommun

Hjo kommun

Lidköpings kommun

Skara kommun

Skövde kommun

Töreboda kommun

FALKÖPINGS kommun

Karlsborgs kommun

Mariestads kommun

Skövde kommun

Tibro kommun

Vara kommun

Målgrupp

Projektet riktar sig till individer mellan 18–64 år som har en komplex problematik och behov av samordning.

Remiss

Är du intresserad av insatsen som privatperson, kontakta din handläggare på den myndighet där du har din försörjning. Om du inte har någon offentlig försörjning, kontakta samordnaren i din kommun.

Handläggare remitterar genom att kontakta samordnare i aktuell kommun alternativt skicka nedan remissblankett till aktuell kommun.

kontakt

Kontaktuppgifter till samordnare i samtliga kommuner finns längre ner på den här sidan.

Projektledare:
Ann-Sofie Lövgren
070-889 24 44
ann-sofie.lovgren@samskaraborg.se

Metodstödjare:
Magdalena Björfelt
0510-77 10 22
magdalena.bjorfelt@samskaraborg.se

Administratör:
Amanda Hermansson
070-881 52 53
amanda.hermansson@samskaraborg.se

AKTIVITETER

Cresco+ har samordnare som kartlägger individens hela livssituation och behov med hjälp av BIP progressionskort och jobbar med de områden som behövs tillsammans med individen, gärna flera parallellt för att närma sig arbete eller studier. Det kan t.ex. handla om insatser som behövs i vardagen för att möjliggöra att praktik kan genomföras. Samordnaren finns med deltagaren från första mötet och hjälper till att få till de insatser och kontakter som behövs för att möjliggöra arbete eller studier.

Skip to content